افزایش مصرف بنزین پس از پایان قرنطینه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

افزایش مصرف بنزین پس از پایان قرنطینه

بدنبال شیوع کرونا، کاهش فوق‌العاده فروش بنزین داشتیم، به طوریکه حتی یک تا دو روز کمتر از ۳۰ میلیون لیتر مصرف شد.