صادرات نفت روسیه از پایانه نووروسیسک ازسر گرفته شد ۰۱ آذر ۱۴۰۱

صادرات نفت روسیه از پایانه نووروسیسک ازسر گرفته شد

صادرات نفت خام از پایانه نووروسیسک روسیه در دریای پس از یک روز از سر گرفته شد.