تعامل پتروشیمی و سامانه ریلی به حفظ شاخص های محیط زیست ۲۸ خرداد ۱۳۹۹

تعامل پتروشیمی و سامانه ریلی به حفظ شاخص های محیط زیست

از آنجا که حمل ونقل ریلی علاوه برنقش ویژه ای که در اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور برعهده دارد در کاهش مصرف سوخت وهمچنین پاکی محیط زیست نیز تاثیر بسزایی دارد.