مقابله با آلودگی نفتی در خلیج فارس ۰۴ تیر ۱۳۹۹

مقابله با آلودگی نفتی در خلیج فارس

رئیس ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت: طی اقدامات به عمل آمده توسط تیم عملیاتی مقابله با آلودگی دریای اداره کل بنادر و دریانوردی استان، دو عملیات مقابله با آلودگی نفتی در بندر بوشهر انجام شد.