قرارگاه عملياتي گذر از اوج بار سال 1401 آغاز به كار كرد ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

قرارگاه عملياتي گذر از اوج بار سال 1401 آغاز به كار كرد

قرارگاه عملياتي گذر از اوج بار سال 1401 با حضور وزير نيرو در شركت مديريت شبكه برق ايران و به منظور مديريت توليد و مصرف برق در تابستان سال 1401 كار خود را آغاز كرد.