صرفه جویی ۲۹ میلیون یورویی از محل ساخت داخل ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
توسط یک پالایشگاه نفت صورت گرفت؛

صرفه جویی ۲۹ میلیون یورویی از محل ساخت داخل

یک پالایشگاه داخلی به منظور تامین نیاز خود توانسته است از محل ساخت داخل تجهیزات وقطعات صرفه جویی 29 میلیون یورویی را برای کشور داشته باشد.