تعطیلی نصف ظرفیت پالایش نفت فرانسه به‌دنبال اعتصاب کارگران ۰۶ مهر ۱۴۰۱

تعطیلی نصف ظرفیت پالایش نفت فرانسه به‌دنبال اعتصاب کارگران

نیمی از ظرفیت پالایش نفت فرانسه به‌خاطر اعتصاب کارگران بر سرمسئله دستمزدها تعطیل شده است.