درخت کاری در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

درخت کاری در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی، یک اصله نهال در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس به‌صورت نمادین غرس شد.

رمز موفقیت طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس؟ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

رمز موفقیت طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس؟

کار گروهی، رمز موفقیت طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، کارگروهی و همچنین هم‌افزایی بین نیروهای توانمند را رمز موفقیت در راهبری و پیشبرد طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس دانست.