پژوهشگاه نفت در صدد توسعه فناوری و رفع مشکلات صنعت ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

پژوهشگاه نفت در صدد توسعه فناوری و رفع مشکلات صنعت

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: قراردادهایی که سبب توسعه فناوری شود و به رفع مشکلات صنعت بینجامد، در دستور کار پژوهشگاه قرار می‎گیرد.