سنگ اندازی مظنونین همیشگی به توافق نفتی اوپک ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

سنگ اندازی مظنونین همیشگی به توافق نفتی اوپک

پایبندی اوپک به توافق اخیر کاهش تولید نفت اگرچه در مجموع بالا بوده است اما توسط تولیدکنندگانی که طبق عادت همیشگی در اجرای تعداتشان تاخیر دارند، تضعیف شده است.