تولید آب شیرین با کمترین مخاطرات زیست محیطی ۰۸ آذر ۱۴۰۱

تولید آب شیرین با کمترین مخاطرات زیست محیطی

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با همکاری محققان دانشگاه تربیت مدرس تهران، موفق به تولید آب شیرین با استفاده از ترکیب سامانه‌های اسمز معکوس و خورشیدی با کمترین مخاطرات زیست محیطی شدند.