جایگاه داران CNG کشور در آستانه ورشکستگی شدید ۲۱ مهر ۱۳۹۹

جایگاه داران CNG کشور در آستانه ورشکستگی شدید

انتظار داریم وزارت نفت همانگونه که در یکسال گذشته اقدامات خوبی را در بخش تقاضا در حوزه CNG انجام داده در بخش عرضه هم، با اقدام عاجل مانع از تعطیلی جایگاه ها شود.