انرژی زای مفید برای کودکان ! ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

انرژی زای مفید برای کودکان !

به عنوان ورزشکاری شناخته می‌شود زیرا کربوهیدرات موجود در آن انرژی‌زا می‌باشد. کودکان در طول روز فعالیت زیادی دارند، این در حالیست که به سرعت خسته می‌شوند و برای ادامه فعالیت‌های خود به انرژی نیاز دارند.