راهبردهاي انرژي در برنامه هفتم توسعه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

راهبردهاي انرژي در برنامه هفتم توسعه

در سال هاي اخير با توجه به تحولات بازار بين المللي و نيز تغييرات سياسي اقتصادي در ساختارهاي اقتصادي و سياسي بين الملل، ظرفيت ديپلماسي انرژي بعنوان يك راهبرد كليدي مورد توجه قرار نگرفته است. لذا ضرورت دارد براساس تحولات صورت گرفته در مقياس بين المللي، ضمن تغيير رويكرد سنتي به رويكرد جديد در حوزه ديپلماسي انرژي از ظرفيت انرژي به عنوان يك اهرم مهم و كارآمد در راستاي پيشبرد منافع اقتصادي و سياسي، مورد توجه قرار گيرد.