نیاز عراق به گاز ایران بلند مدت است ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

نیاز عراق به گاز ایران بلند مدت است

عراق حتی اگر موفق شود مشعل سوزی را به صفر برساند، به واردات گاز ایران در بلندمدت نیاز دارد زیرا رشد تقاضا برای برق ادامه دارد.