واردات تکنولوژی با دانش نفتی ۱۸ آذر ۱۴۰۱

واردات تکنولوژی با دانش نفتی

فکور گفت: در حال حاضر با ۶ کشور همکاری مشترک داریم که ۵کشور اروپایی و یک کشور آسیایی هستند.