دستیابی پتروشیمی کارون به ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی در خط ۲ ۰۸ دی ۱۴۰۱
با اتکا به داخلی‌سازی محقق شد

دستیابی پتروشیمی کارون به ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی در خط ۲

رئیس مجتمع پتروشیمی کارون از دستیابی به ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی در خط ۲ این شرکت با انجام تعمیرات اساسی خبر داد.