راه اندازی مرکز ۲۴ ساعته فوریت های طبیعت در آینده نزدیک ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
سلاجقه خبر داد؛

راه اندازی مرکز ۲۴ ساعته فوریت های طبیعت در آینده نزدیک

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه با اهمیت سرعت عمل در موضوعات محیط زیستی، به زودی مرکز ۲۴ ساعته فوریت های طبیعت راه اندازی می شود.