بازنگری طرح های توسعه برمبنای منطق بهره گیری حداکثری از خوراک و کشش بازار ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
راهبرد توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی:

بازنگری طرح های توسعه برمبنای منطق بهره گیری حداکثری از خوراک و کشش بازار

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تشریح عملکرد و برنامه های این شرکت،گفت: رویکرد آینده نگر توسعه صنعت پتروشیمی، بازنگری در طرح های توسعه ای با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش مبتنی بر منطق بهره گیری حداکثری از خوراک های اولیه و کشش بازار ها برنامه‌ریزی شده است.

یارانه؛ تجدیدپذیرها را حذف می‌کند/ دیگر گازی برای ارزان سوزاندن نداریم ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

یارانه؛ تجدیدپذیرها را حذف می‌کند/ دیگر گازی برای ارزان سوزاندن نداریم

عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: طبق آمار جهانی در سال گذشته 86 درصد نیروگاه‌های جدید بر پایه تجدیدپذیرها بوده است یعنی از 10 نیروگاه 9 مورد تجدیدپذیر بوده، در حالی که این عدد در کشور ما بسیار ناچیز است و تقریبا در چند سال گذشته به سمت صفر میل داشته است.