سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به قاهره ۲۴ آبان ۱۴۰۱

سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به قاهره

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در راس هیاتی برای شرکت در بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، وارد مصر شد.