هم آفرینی صنفی  فرصتی برای پیشرفت و توسعه کشور ۱۲ مهر ۱۳۹۹
فرصتی بزرگ ناشی از تهدیدی عظیم

هم آفرینی صنفی فرصتی برای پیشرفت و توسعه کشور

در ایران طی دهه های گذشته همواره بر دولت اکترونیک تاکید می شد ولی اقدامی انجام نمیشد. کرونا دولت کنونی را مجبور به تحول و پیشرفت و استفاده از فضای مجازی و رشد دولت الکترونیک کرد. هم آفرینی صنفی فرصتی در دل تهدید کرونا است.