«همیاران طبیعت»، نیروهای مردمی حافظ محیط زیست ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

«همیاران طبیعت»، نیروهای مردمی حافظ محیط زیست

مدیرکل دفتر مشارکت مردمی و مسؤلیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اهمیت طرح محیط یار از نقش مهم همیاران طبیعت سخن گفت.