عوارض صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

عوارض صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود

معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه در بودجه سال 99 مقرر شد که سی و پنج درصد از عوارض وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود