افزایش ظرفیت برداشت نفت از میدان مشترک یاران جنوبی ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

افزایش ظرفیت برداشت نفت از میدان مشترک یاران جنوبی

با در مدار تولید قرار گرفتن ۶ حلقه چاه جدید، تولید نفت از میدان مشترک یاران جنوبی افزایش یافت.