همایش تعالی پتروشیمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
یادداشتهای یک هلدینگی/قسمت هفدهم

همایش تعالی پتروشیمی

همایش تعالی پتروشیمی اگرچه در ابتدا به عنوان سمیناری در راستای افزایش کارآمدی و رشد تعالی مجموعه پتروشیمی شکل گرفته و هر سال برگزار می شد ولی بتدریج نتایج و عناوینی که به شرکت کنندگان در آن داده می شد با اما و اگرها و زمزمه های حاشیه ای همراه شده بود. این همایش از جمله اولین برنامه هایی بود که در راستای کاهش هزینه ها، اجرای آن لغو شد.