آیین‌نامه اجرایی مربوط به سازوکار هدفمندسازی یارانه‌ها تصویب شد ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
در نشست هیئت دولت

آیین‌نامه اجرایی مربوط به سازوکار هدفمندسازی یارانه‌ها تصویب شد

هیئت دولت همسو با حکم مندرج در تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص سازوکار هدفمندسازی یارانه‌ها، آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون را تصویب کرد.