۱۵ مرداد ۱۴۰۱

هدر‌رفت‌ منابع آبی در سیل‌ 98/ دولت چگونه‌‌ در سیلاب اخیر مدیریت منابع آب‌ انجام داد

بر اساس نظر اساتید دانشگاه، مدیریت مطلوب منابع آبی در سیلاب اخیر توسط دولت زمینه ارتقای 6 میلیارد متر مکعب میزان ذخیره سطحی و زیرزمینی آب در کشور را فراهم کرد.