بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب از سه شرکت تولیدی در صنعت برق کشور ۱۲ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب از سه شرکت تولیدی در صنعت برق کشور

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب با هدف حمایت از ساختِ داخل و تسهیل و تسریع محصولات ساختِ داخل از شرکتهای تولید کننده؛ «سیم و کابل ابهر»، «ایران ترانسفو» و «پارس سوئیچ» بازدید به عمل آورد.