نیروی کار فعال در ساخت نیروگاه 4 برابر شد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

نیروی کار فعال در ساخت نیروگاه 4 برابر شد

نیروی کار فعال در ساخت نیروگاه طی 7 ماه گذشته 289 رشد رشد داشته است.