۸۲۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال احداث است ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

۸۲۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال احداث است

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران تا پایان اریبهشت‌ماه امسال به ۸۲۴ مگاوات رسید و ۸۲۱ مگاوات دیگر به آن اضافه خواهد شد.