کاهش ۴ میلیون لیتری مازوت در نیروگاه شهید منتظری ۰۴ بهمن ۱۴۰۱

کاهش ۴ میلیون لیتری مازوت در نیروگاه شهید منتظری

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: کاهش ظرفیت تولید و از مدار خارج شدن واحدهای نیروگاه شهید منتظری سبب جلوگیری از مصرف چهار میلیون لیتر مازوت (نفت کوره) در روز در این نیروگاه شد.