آغاز تعمیرات سالیانه ۲ واحد نیروگاه دوم سد شهید عباسپور ۲۳ آذر ۱۴۰۱

آغاز تعمیرات سالیانه ۲ واحد نیروگاه دوم سد شهید عباسپور

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از آغاز تعمیرات سالیانه واحدهای پنج و شش نیروگاه دوم سد شهید عباسپور خبر داد.