تولید 718 هزار مگاوات ساعت انرژی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان مدیر دفتر بازار برق شرکت برق ۰۴ تیر ۱۴۰۱
در خرداد امسال تحقق یافت؛

تولید 718 هزار مگاوات ساعت انرژی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان مدیر دفتر بازار برق شرکت برق

منطقه‌ای گیلان گفت: در نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان 718 هزار مگاوات ساعت انرژی برق در خرداد امسال تولید شد.