تاثیر فرسودگی تاسیسات روی هزینه تولید برق ۰۷ تیر ۱۴۰۱

تاثیر فرسودگی تاسیسات روی هزینه تولید برق

صنعت برق يكي از صنايع استراتژيك در هر كشور محسوب مي‌گردد و اين صنعت استراتژيك جزو زير ساخت حياتي و بنيادين ساير صنايع آن كشور است كه به دليل ضرورت نياز به مصرف برق در زندگي روزمره و فرآيندهاي توليد و مصرف، صنعت برق نقش مهم و بسزايي در توسعه صنعتي، اقتصادي و اجتماعي آن كشور ايفا مي‌كند.