دبیر کارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

دبیر کارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دبیر کارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست منصوب کرد.