آزادسازی قیمت برق الزاماَ راهکار افزایش عملکرد ای صنعت نیست ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

آزادسازی قیمت برق الزاماَ راهکار افزایش عملکرد ای صنعت نیست

منتخب مجلس یازدهم گفت: صرف انجام اقداماتی چون کاستن از بار تصدی های دولت، مقررات زدایی، خصوصی سازی، آزادسازی قیمت ها، و...، هرچند که ضروری است، اما لزوما نمی تواند موجب افزایش عملکرد اقتصادی این صنعت شود. عبور از مشکلات متعدد اقتصاد صنعت برق از طریق کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش منابع درآمدی امکان‌پذیر خواهد بود.