افزایش حفاری نفت و گاز در جهان طی ۲۰۱۹ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

افزایش حفاری نفت و گاز در جهان طی ۲۰۱۹

پس از بهبود حفاری نفت و گاز جهانی در ۲۰۱۸، سال جاری سرعت رشد حفاری در سراسر جهان افزایش می یابد.