مصرف 80 درصد مشتركان در فصل گرما مطابق الگوي مصرف است ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
مديركل امور انرژي و مشترکان توانیر:

مصرف 80 درصد مشتركان در فصل گرما مطابق الگوي مصرف است

مديركل امور انرژي و مشترکان توانیر گفت: ميزان مصرف برق 80 درصد مشتركان در فصول گرم سال كمتر از الگوي مصرف است و 15 درصد مشتركان دو برابر الگوي مصرف و 5 درصد مشتركان نيز بيش از دو برابر الگوي تعيين شده برق مصرف مي‌كنند.