نصب مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو  و معرفی مدیرکل جدید دفتر توسعه منابع انسانی ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

نصب مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو  و معرفی مدیرکل جدید دفتر توسعه منابع انسانی

طی احکام جداگانه‌ای از سوی وزیر نیرو، مدیران کل دفاتر «رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک» و «توسعه منابع انسانی» وزارت نیرو منصوب شدند.