سرانجام نصب کنتور گاز مسکن مهر پردیس رایگان شد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
پس از کشمکش های نظام مهندسی و وزارت راه

سرانجام نصب کنتور گاز مسکن مهر پردیس رایگان شد

مدیرعامل شرکت عمران پردیس از پیگیری دستور وزیر راه در خصوص هزینه نصب کنتور گاز مسکن مهر خبر داد و گفت:‌نصب کنتور برای بار اول رایگان است اما پس از آن تا یکماه ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد.