بیم بی‌آبی در کشور ۰۳ تیر ۱۳۹۹

بیم بی‌آبی در کشور

بی‌آبی و خشکسالی مسئله‌ای است که می‌تواند شعله جنگ‌های آتی جهان را شعله‌ور کند.