تفکیک رسمی کمتر از ۵ درصد پسماندها در ایران ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

تفکیک رسمی کمتر از ۵ درصد پسماندها در ایران

عضو کارگروه مدیریت پسماند کرسی یونسکو در آموزش محیط با اشاره به چالش های مدیریت پسماند شهر تهران گفت:‌ مدیریت پسماند فقط شامل مدیریت مراکز دفن،‌ مدیریت پسماندهای بیمارستانی و مسائل این چنینی نیست بلکه بسیار گسترده‌تر است و باید برای ساماندهی کودکان کار و اتباع بیگانه فعال در حوزه پسماند برنامه ریزی کرد.