ضرورت به‌روزرسانی سامانه هوشمند سوخت در کشور ۲۶ مهر ۱۴۰۱
عضو هیات مدیره کانون جایگاه‌داران سوخت عنوان کرد

ضرورت به‌روزرسانی سامانه هوشمند سوخت در کشور

عضو هیات مدیره کانون جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: حدود ۳۰ درصد از نازل‌های سوخت جایگاه‌های کشور به دلیل خرابی قطعات سامانه هوشمند از مدار عملیات خارج هستند.