ناترازی نیم میلیون لیتری تولید و مصرف بنزین ۱۶ دی ۱۴۰۱

ناترازی نیم میلیون لیتری تولید و مصرف بنزین

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: امسال ۱۰۳ میلیون لیتر تولید بنزین داشتیم و میانگین مصرف آن در همین سال ۱۰۳.۵ میلیون لیتر است یعنی تقریبا نیم میلیون لیتر ناترازی بین تولید و مصرف داریم.