فروش سهام شرکت توتال فرانسه در میدان نفتی کردستان عراق ۱۵ آذر ۱۳۹۹

فروش سهام شرکت توتال فرانسه در میدان نفتی کردستان عراق

وی گفت: ترکیب عملیات‌های شرکت توتال در حال حاضر 55درصد نفت، 40درصد گاز و کمتر از 5درصد برق از انرژی‌های تجدیدپذیر است. عملیات‌های توتال در 2050، 20درصد نفت، 40درصد گاز و 40درصد انرژی تجدیدپذیر خواهد بود.