ارائه راهکاری برای بهبود عملیات اسیدکاری و تضمین جریان نفت در میدان مشترک آذر ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

ارائه راهکاری برای بهبود عملیات اسیدکاری و تضمین جریان نفت در میدان مشترک آذر

محققان پژوهشگاه صنعت نفت، راهکاری را برای بهبود عملیات اسیدکاری و تضمین جریان نفت و گاز در میدان مشترک آذر ارائه دادند و این در حالی است که این پروژه قرار بود توسط یکی از شرکت‌های خارجی اجرایی شود؛ ولی به دلیل اعمال تحریم‌ها، اجرای آن به محققان کشور واگذار شد که دستاوردهای چشمگیری در این میدان گازی با وجود ترکیبات خورنده داشته است.