مهار نشت نفت از انشعاب غیرمجاز خط لوله صادراتی آزادگان شمالی ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

مهار نشت نفت از انشعاب غیرمجاز خط لوله صادراتی آزادگان شمالی

رئیس امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت مهندسی و توسعه نفت از مهار نشت نفت از انشعاب غیر مجاز خط لوله صادرات میدان نفتی آزادگان شمالی خبرداد.