فروش مکمل در جایگاه‌های سوخت ممنوع است ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
رئیس صنف جایگاه‌های سوخت اعلام کرد

فروش مکمل در جایگاه‌های سوخت ممنوع است

رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: با توجه به اصرار شرکت های تابعه وزارت نفت درباره استاندارد بودن سوخت، خرید و فروش مکمل در جایگاه‌ها خصوصا به صورت اجباری ممنوع است و البته ما هم از تخلف پرسنل در این مورد اغماض نخواهیم کرد.