تغییر الگوی کشت راه نجات از بحران آب ۱۵ آبان ۱۴۰۱
رئیس موسسه تحقیقات و مطالعات آب اعلام کرد؛

تغییر الگوی کشت راه نجات از بحران آب

کاویانپور گفت: در بخش کشاورزی یک پاسخ مشخصی دارد؛ باید الگوی کشت را تغییر دهیم آب زیادی مصرف می‌کنند و الگوی اقتصادی مناسبی و ارز آوری ندارند باید تجدید نظری در رابطه با آنها صورت بگیرد.