گسترش همکاری‌ دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی محیط‌زیست با دانشگاه تهران ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
همزمان با هفته دولت انجام شد؛

گسترش همکاری‌ دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی محیط‌زیست با دانشگاه تهران

دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیطزیست و موزه جانور شناسی دانشگاه تهران، همزمان با هفته دولت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.